Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

Žádáme rodiče přijatých i nepřijatých dětí, aby se v pátek 5.5.2020 v době od 9:00 do 12:00 hodin dostavili do MŠ Dlouhá 470 - paneláky pro osobní převzetí rozhodnutí a informací pro příští školní rok. Platí i pro rodiče dětí přihlášených do MŠ Hrádek. 

Děkuji Vám    Jarmila Gottfriedová,  723 210 656

Oznámení  rozhodnutí

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín od školního roku 2020/2021.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a  183 odst. 2  zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), zákonem 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole níže uvedeným uchazečům podle registračních čísel :

Uchazeč – číslo registrační

Výsledek řízení

MJ0201

přijat

TŠ2101

přijat

DH0603

přijat

KE1904

přijata

SŠ1805

přijata

DJ2905

přijat

MM3105

přijat

JŠ0506

přijat

VN0408

přijata

ŠB1108

přijat

EP1608

přijata

ŠK2908

přijat

TP3008

přijat

EN2710

přijata

RK0511

přijat

JS0711

přijata

MF1912

přijat

MZ2012

přijata

DB1401

přijat

KF2602

přijata

DDC0603

přijat

LS2903

přijata

MČ0104

přijat

JČ0805

přijata

 

 

 

 

 

Datum zveřejnení: 1.6.2020    Jarmila Gottfriedová, ředitelka školy

Oznámení  rozhodnutí

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Hrádek na Vlárské dráze 148, 763 21 Slavičín od školního roku 2020/2021.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a  183 odst. 2  zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), zákonem 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole níže uvedeným uchazečům podle registračních čísel :

 

Uchazeč – číslo registrační

Výsledek řízení

ŠS1904

přijat

EM1407

přijata

EŤ1610

přijata

DB1011

přijat

ES1903

přijat

JV0104

přijat

DM1805

přijat

MRM0912

přijat

MRD0912

přijat

 

Datum zveřejnení: 1.6.2020                Jarmila Gottfriedová, řed.školy

 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Městem Slavičín, Osvobození 25 a v souladu s § 34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v platném znění stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 následovně :

v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Místo pro podávání žádostí : Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, Dlouhá 470 a odloučené pracoviště Hrádek 148

Termín :                                 2. - 16. května 2020

Doba pro podání žádostí :    do 16.5.2020, tiskopisy vhoďte do poštovních  schránek na Malém Poli i v Hrádku

Upozornění k zápisu :          všechny žádosti k přijetí podané do 16.5.2020 včetně mají stejnou váhu, v žádném případě není        rozhodující datum podání žádosti pro přednostní přijetí dítěte do MŠ.

Povinné tiskopisy: žádost o přijetí dítěte do MŠ, čestné prohlášení o očkování dítěte, které nahrazuje potvrzení dětským lékařem a kopie očkovacího průkazu. Získáte ve výše uvedených odkazech nebo elektronicky na adrese jarmila.gott@volny.cz.

Registrační číslo žádosti pod kterým najdete oznámení o přijetí  či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou počáteční písmena jména a příjmení Vašeho dítěte + den a měsíc narození. 

příklad : Adam Malý, nar.13.4.2017 -  registrační číslo AM1304 

Kritéria pro přijímání dětí

  1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

  2. věk dětí – od nejstaršího

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu / v případě podání vyššího počtu žádostí než je naplněnost školy / důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 2.

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude vyvěšen na informačních tabulích a webu školy 01.06.2020 po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno na informačních tabulích v budovách MŠ a webu školy dne 06.04.2020

Planost do 16.05.2020 včetně

 

Ve Slavičíně dne 03.04.2020                                                                                              Jarmila Gottfriedová, ředitelka školy

 

 

                                                                           

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - neplatí pro zápis na školní rok 2020/2021

Zápis do mateřské školy probíhá v  květnu. Místo, termín a doba pro podání přihlášek k předškolnímu vzdělávání se zveřejňují měsíc předem na informační tabuli v MŠ, ve Slavičínském zpravodaji  a platí pro všechny mateřské školy ve Slavičíně.

V případě, že počet podaných žádostí převyšuje kapacitu volných míst, rozhoduje ředitelka podle předem stanovených kritérií, které jsou zveřejněny v podmínkách pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání nejméně měsíc před stanoveným termínem zápisu.

Zápis do mateřské školy probíhá v době od 14,00 do 16,00 hodin při hraní rodičů s dětmi, které se uskutečňuje vždy jedno odpoledne v měsíci po celý školní rok pokaždé v jiné třídě tak, aby se rodiče a děti postupně seznámili s celým personálem, prostředím a vybavením školy.

U dětí je tak postupně odstraňován strach z neznámého prostředí a posilován pocit jistoty a bezpečí při nástupu do MŠ

Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální podle jeho potřeb a vždy po dohodě s rodiči.

 

 

 

 

Co má vaše dítě umět před nástupem do MŠ

Chystá  se váš potomek na podzim do školky?
Přemýšlíte, co všechno by měl umět, ptáte se ostatních rodičů, ale stále si nejste úplně jistí?
Anebo vám to připadá ještě daleko, a tak to zatím neřešíte?
Jaké dovednosti jsou ale vlastně pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školkáček neobejde?

  1. znát své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce

  2. samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné; samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se)

  3. najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku

  4. obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka či kamarádi pomohou zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně); s tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci

  5. umýt si ruce, utřít si je do ručníku

  6. vysmrkat se a používat kapesník

  7. uklidit své věci, hračky a další

  8. bez problémů chodit po schodech

Další požadavky

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je (pozdravit, poděkovat, poprosit).
Důležitá je i určitá kázeň, respektive to, aby reagovalo na běžné pokyny učitelky a dalších dospělých osob v mateřské škole.

Fajn je, když umí vyjádřit své pocity a potřeby, tedy co si přeje a potřebuje.

Je dobré, aby bylo dítě zvyklé jíst všechny běžné druhy potravin, nebylo vybíravé a stravu neodmítalo. Není přípustné, aby bylo v mateřské škole dítě nuceno do jídla. Pokud má vaše dítě problémy s jídlem i v domácím prostředí, nelze očekávat, že se to ihned ve školce naučí. Nějaký pokrok lze u dítěte postřehnout, ale většinou je to až po delší době, někdy i až v následujícím školním roce pravidelného pobytu v prostředí mateřské školy.
Pokud paní učitelka od rodičů zjistí, co nemá dítě rádo, tak s tím počítá.

 

A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned.
Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude vaše dítě ve větší pohodě, až začne navštěvovat školku. A pokud se váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali?
Určitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností a návyků nepolevujte a dítěti neulevujte.  Pravidelností a postupem doby se to určitě naučí.
Důležité je, aby se dítě pokud možno do školky těšilo a nemělo jí hned od počátku spojenou s tím, že je nešika a že když se něco úplně nezvládá, tak ho tam nebudou chtít.

 

Přejeme vám hodně štěstí a hlavně trpělivosti