Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

 

Vnitřní řád školní jídelny            
                 
Adresa školy: Mateřská škola Slavičín, Dlouhá 470, 76321 Slavičín    
Telefon:   577341911            
Vedení:   vedoucí školní jídelny - Radmila Bednářová      
    hlavní kuchařka - Pavla Šamajová        
                 
1. Zásady provozu              
Provoz se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění  
pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb. - školským zákonem.    
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.  
2. Provoz ŠJ              
Pracovní doba: 6,00 - 15,00 hodin.          
Výdejní doba pro dětí a zaměstnance MŠ: přesnídávka:  7,30 hodin  
        oběd:   11,30 hodin  
        odpol. svačina: 14,00 hodin  
3. Výše stravného              
Výše stravného je určena předpisem ředitelky školy, v základních kategoriích činí:  
děti 3-6 let: přesnídávka 10,00 Kč        
        (7,00 + 3,00 Kč pitný režim)    
    oběd   17,00 Kč        
    odpol. svačina 6,00 Kč        
    celý den   33,00 Kč        
děti 7-10 let: přesnídávka 10,00 Kč        
    oběd   20,00 Kč        
    odpol. svačina 6,00 Kč        
    celý den   36,00 Kč        
4. Placení stravného            
Platba stravného se provádí převodem na účet MŠ 86-2031710207/0100 v termínu   
od 10. - 15. dne v měsíci. Seznamy dětí s variabilními symboly jsou vyvěšeny od 5. dne  
v měsíci na nástěnce u každé třídy a na www.msdlouhaslavicin.estranky.cz.    
V případě nezaplacení v termínu, dohodne si zákonný zástupce dítěte další termín  
platby s ředitelkou MŠ. Při opakovaném nezaplacení může být dítě vyloučeno    
z docházky v MŠ.              
5. Odhlášky ze stravování            
Na přechodnou dobu se provádí do 8,00 hodin u učitelky ve třídě osobně nebo telefonicky  
na čísle 577341911, na další den do 16,00 hodin.        
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.        
6. Jídelní lístek              
Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
vybraných potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Na každý týden je vyvěšen na nástěnkách u tříd a na www.msdlouhaslavicin.estranky.cz.
7. Dotazy a připomínky            
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí ŠJ nebo ředitelkou MŠ.
                 

 

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na dostatek času pro konzumaci oběda

 

Strávník má povinnost:

 

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli (mladším dětem pomáhá pedagogický pracovník)

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • děti jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva dětí a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

 

Datum: 1. 9. 2020              
                 
Radmila Bednářová, vedoucí školní jídelny          
Gabriela Florešová, ředitelka MŠ